Iin Lukio

Peking

Iin lukio on tehnyt yhteistyötä kunnan elinkeinoelämän keskeisen vaikuttajan Micropolis-keskuksen kanssa. Vuodesta 1996 asti yhteistyökumppanina on ollut Detection Technology Oy (DT).

Yhteistyömuodoiksi muodostuivat aluksi oppilas- ja opettajavierailut yrityksen paikalliseen tuotantopisteeseen, jossa lukiolaisilla oli mahdollisuus tutustua yrityksen korkeaa teknologiaa hyödyntävään tuotantoon. Yritys on myös järjestänyt luennoitsijavierailun ja jakanut opinnoissaan harrastuneisuutta osoittaneille lukiolaisille stipendejä. Molemmat osapuolet ovat ilmaisseet halunsa syventää ja kehittää yhteistyötä ja syksyllä 2003 päätettiin muotoilla tavoitteellinen projekti, jolla profiilia pyrittiin kohottamaan. Projektin nimeksi tuli Destination Beijing.

Syksyllä -03 muodostettiin projektiryhmä, johon kuuluu kuusi lukionsa aloittavaa opiskelijaa. Hankkeen keskeinen tavoite on tutkia kansainvälistyvän yrityksen toimintatapoja ja -edellytyksiä. Lähtökohtana on usein englanninkielisen ilmaisun harjoittaminen tai fysiikan opiskelu. Toivomme projektin kannustavan oppilaita yrittäjyyteen. Opetusmenetelmien suhteen tavoitteena on kehittää meille uutta yhteistyömuotoa, jossa toisena osapuolena on kaupallinen yritys. Lisäksi tutkimme PowerPoint-tekniikan mahdollisuuksia opiskelussa ja raportoinnissa. Yleisenä tavoitteena on myös oppilaiden (ja opettajien) maailmankuvan laajentaminen Euroopan ulkopuolelle.

Kunta toivoo yrityksen sitoutuvat entistäkin tiukemmin Iihin ja yritys puolestaan toivoo pitemmällä aikavälillä saavansa työvoimaa joka on valmis pitempiaikaiseen työsuhteeseen Iissä. Olisi tärkeää saada nuoret huomaamaan, että kotipaikkakunnallakin on mahdollista elää, asua ja yrittää ja sinne voi palata töihin opiskeluvaiheen jälkeen.

Syksyllä -03 järjestettiin luennoitsijavierailu yhteistyöyrityksestä (kansainvälistyvän yrityksen toimintaedellytykset). Hankkeen aikana oppilaat seuraavat tiedotusvälineitä ja kokoavat projektin ilmoitustaululle tietoa yrityksen toiminnasta (mm. toimitusjohtajan saamasta Young Entrepreneur of the Year nimityksestä), Kiinasta (esim. avaruuslento, tulevat olympialaiset, kieli ja kulttuuri) ja Pekingistä. Fysiikan opiskelijat ja opettajat ovat tutustuneet yrityksen toimintaan. Projektiryhmä opettelee PowerPoint -tekniikan ja valmistaa englanninkielisen esityksen Suomesta, Iistä, Iin lukiosta ja yhteistyöprojektista. Keväällä 05 työn tulokset esitellään vierailulla DT:n toimipisteeseessä Pekingissä ja paikallisessa oppilaitoksessa Matkan annista valmistetaan PowerPoint -esitys ja laaditaan raportti kotisivulle.

Hanke integroidaan osaksi oppilaiden normaalia koulunkäyntiä vaikka luonnollisesti suuri osa toiminnasta tapahtuu koulutuntien ulkopuolella. Asiantuntijavierailut pyritään suuntaamaan kaikille lukiolaisille. Koko lukio ja samassa rakennuksessa toimiva peruskoulun yläaste pidetään ajan tasalla projektin eri vaiheissa. Yksi välillinen tavoite on se, että pyrimme eri kansainvälisillä projekteilla myös lisäämään lukio-opiskelun houkuttelevuutta peruskoulumme oppilaiden keskuudessa.

Projektin kustannukset katetaan pääsääntöisesti opetushallituksen myöntämällä avustuksella ja kunnan tuella. Oppilaille jää myös tuntuva omarahoitusosuus, jonka kattamiseksi olemme pyrkineet löytämään erilaisia työtehtäviä. Matkarahoituksen lisäksi tällainen toiminta tukee myös projektin teemaa, yrittäjyyttä.

Samaan aikaan kun projektimme lähestyy huipennustaan, olemme myös miettineet jatkoa. Olemme päättäneet selvittää, millaiset mahdollisuudet yhteistyötä on syventää entisestään. Tutkimme onko mahdollista löytää realistinen rahoitusmalli ja myös inhimilliset resurssit sille, että jotkut yhteistoimintamuodot sisällytettäisiin jopa opetussuunnitelmatasolle. Olemme myös kiinnostuneita verkottumaan muiden samanlaista toimintaa harjoittavien koulujen ja yritysten kanssa.

Iin kunta